English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo, civilinius ir administracinius teisinius santykius, gebėti juos taikyti;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.mokėti rengti teisės aktų projektus ir atlikti jų vertinimą;
5. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir 3 metų darbo patirtį teisės srityje.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

   Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, Skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
3. atsiskaito įstaigos vadovui už Skyriaus veiklą;
4. teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo, Skyriaus tarnautojų skatinimo ar baudimo, kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
5. kontroliuoja, kaip Skyriaus tarnautojai vykdo pareigas;
6. supažindina Skyriaus tarnautojus su jų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
7. užtikrina nenutrūkstamą Skyriaus darbą darbo vietoje laikinai nesant Skyriaus tarnautojų;
8. paskirsto darbus Skyriaus tarnautojams;
9. derina tiesiogiai pavaldžių Skyriaus tarnautojų prašymus dėl komandiruočių, atostogų ir kitus, rengia pasitarimus, veiklos aptarimus;
10. atlieka tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, rengia tiesiogiai pavaldžių Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;
11. organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą vietos gyventojams, rengia prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir rengia ataskaitą Teisingumo ministerijai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo, kontroliuoja kitų pirminės teisinės pagalbos teikėjų veiklą;
12. konsultuoja savivaldybės tarnautojus ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių vadovus teisės klausimais, susijusiais su jų darbine veikla, pagal Skyriaus kompetenciją rengia metodinę medžiagą, informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą;
13. rengia savivaldybės institucijų pretenzijas veiklos partneriams, pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus į juos ir kitus dokumentus teismams;
14. atstovauja Elektrėnų savivaldybės, Elektrėnų savivaldybės atstovaujamosios institucijos (Elektrėnų savivaldybės tarybos), Elektrėnų savivaldybės tarybos sudarytų komisijų (Administracinės, Etikos, Peticijų, Administracinių ginčų ir visų kitų komisijų), Elektrėnų savivaldybės mero, Elektrėnų savivaldybės administracijos ir Elektrėnų savivaldybės vykdomųjų institucijų (Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo), Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų), taip pat Elektrėnų savivaldybės institucijų, dalyvaujančių procese išvadai duoti (Vaiko teisių apsaugos, Globos ir rūpybos), interesams, nagrinėjant visas civilines, administracines ir baudžiamąsias bylas visų instancijų teismuose, kitose teisėsaugos institucijose ir kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, rengia procesinius ir kitus dokumentus teismui;
15. tvarko nuosavybės teisių atkūrimo bylas;
16. rengia, koordinuoja ir teikia tvirtinti tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia išvadas šių dokumentų teisėtumo klausimais;
17. organizuoja savivaldybės veiklai reikalingų sutarčių ir susitarimų rengimą, įvertina teisiniu požiūriu savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ar savivaldybės padalinių pateiktas sutartis ir susitarimus;
18. nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus teisės klausimais;
19. nagrinėja valstybės, kitų savivaldybės institucijų gaunamus raštus pagal savo kompetenciją;
20. dalyvauja savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos, mero, administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;
21. atlieka pateiktų Skyriui skundų, susijusių su savivaldybės tarnautojų ar komisijų veikla, tyrimą ir pateikia tyrimų išvadas administracijos direktoriui, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos norminiai aktai minėtų klausimų sprendimą paveda kitoms institucijoms;
22. organizuoja statistikos duomenų pagal Skyriaus kompetenciją teikimą;
23. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, gali teikti administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
24. kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus uždavinius;
25. pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir Skyriaus sąlygų įstaigoje gerinimo;
26. pagal kompetenciją padeda administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
27. teikia administracijos direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitas;
28. atlieka pirkimų iniciatoriaus funkcijas pagal Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles;
29. nustato Skyriui reikalingų prekių ir paslaugų poreikį;
30. pagal kompetenciją prisideda prie Elektrėnų savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo;
31. dalyvauja organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;
32. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas Elektrėnų savivaldybės administracijos vardu;
33. turi teisę atlikti bet kurio Skyriaus tarnautojo bet kurią funkciją, išskyrus atvejus, kai tokios funkcijos atlikimas pagal įstatymus yra išskirtinė to Skyriaus tarnautojo funkcija;
34. rengia savivaldybės įstaigų ir įmonių steigimo, likvidavimo, reorganizavimo dokumentus, savivaldybės tarybos pavedimu įgyvendina ir vykdo juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtas teises  ir pareigas;
35. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-18 11:56:35
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.