English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinės įstaigos finansų valdymo srityje ir 2 m. vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
4. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kodeksus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą ir darbo santykius;
5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles. 
 
VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, Skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriaus priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę;
2. padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės finansų valdymo politiką ir savivaldybės administracijos apskaitos politiką;
3. įgyvendindamas programinio biudžeto sudarymo principus rengia savivaldybės biudžeto projektą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, mokinio krepšelio, specialiųjų programų, savarankiškosioms funkcijoms vykdyti ir kitoms savivaldybės reikmėms, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų lėšų poreikio skaičiavimais ir administracijos padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti lėšų poreikio skaičiavimais ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui;
4. dalyvauja savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo procese finansų srityje, renka ir teikia informaciją programų koordinatoriams;
5. koordinuoja ir užtikrina Elektrėnų savivaldybės finansinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
6. teikia  savivaldybės  administracijos direktoriui ir savivaldybės tarybai:
6.1. savivaldybės ilgalaikius  strateginius plėtros ir vidutinės trukmės veiklos strateginius planus pagal finansavimo šaltinius ir jų įgyvendinimo ataskaitas, organizuoja ir užtikrina administracijos (su seniūnijomis) veiklos ataskaitos rengimą;
6.2. projektų, kurie gali būti finansuojami nacionaliniu ir regioniniu lygiu, sąrašus, finansuojamus  ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis;
6.3. investicijų planus, finansuojamus iš Valstybės investicijų programos;
6.4. savivaldybės biudžeto projektą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarybos sprendimais, bei sprendimų projektus dėl asignavimų mažinimo ar papildomų lėšų skyrimo bei perkėlimo;
6.5. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų, iždo finansinių ataskaitų, Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų  ir savivaldybės konsoliduotus finansinių ataskaitų rinkinius;
6.6. sprendimų projektus dėl:
6.6.1. ilgalaikių ir trumpalaikių (dengti laikiną biudžeto kasos trūkumą) paskolų ėmimo;
6.6.2. konkrečių veiklos rūšių metinių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių fiziniams asmenims nustatymo;
6.6.3. nekilnojamojo turto mokesčio nustatymo;
6.6.4. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo;
6.6.5. žemės mokesčio tarifų nustatymo;
6.6.6. žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų nustatymo;
6.6.7. savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų patvirtinimo;
6.6.8. prekybos viešosiose vietose ir prekyvietėse taisyklių patvirtinimo;
7.    pagal kompetenciją rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas dėl administracijos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų, tarybos sprendimų,  sutarčių projektų;
8. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
9. vizuoja teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
10. užtikrina tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų vykdymą;
11. pagal kompetenciją rengia įsakymus, tarybos sprendimus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
12. užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
13. organizuoja asignavimų valdytojų, savivaldybės tarybos, Tarybos ir mero sekretoriato, savivaldybės kontrolieriaus,  administracijos  biudžeto  projekto sudarymą;
14. kontroliuoja asignavimų valdytojų, savivaldybės tarybos, Tarybos ir mero sekretoriato, savivaldybės kontrolieriaus ir  administracijos biudžeto lėšų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms, valstybės perduotoms funkcijoms ir programoms vykdyti, panaudojimą pagal patvirtintas sąmatas;
15. analizuoja finansinių išteklių panaudojimą ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo gerinimo;
16. organizuoja savivaldybės administracijos veiklos rezultatų (lėšų už teikiamas paslaugas, pajamų ir išlaidų), įstaigų pajamų  ir kitų finansinių išteklių buhalterinę apskaitą;
17. užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus;18. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų laiku inventorizuojamos piniginės lėšos, materialinės atsargos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, skolos, vertybiniai popieriai (akcijos);
19. kontroliuoja, ar nustatytu laiku išieškomos skolos, ar laikomasi mokėjimo drausmės;
20. kontroliuoja, ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimo lėšos, apskaičiuojamas ir išmokamas darbo užmokestis savivaldybės administracijos darbuotojams, mokesčiai, laiku atsiskaitoma su Mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, statistikos skyriais;
21. kontroliuoja, ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę savivaldybės administracijos vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus, sąrašas ir jų parašų pavyzdžiai;
22. kontroliuoja, ar Skyriaus darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;
23. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų ir kitų šaltinių tikslinių lėšų apskaitą;
24. kontroliuoja skyrių ir tarnybų pateiktų darbo laiko apskaitos žiniaraščių teisingumą;
25. palaiko tarnybinius ryšius su kitų skyrių, tarnybų vedėjais, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais;
26. teikia savivaldybės administracijos direktoriui Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, vertina teisės aktų nustatyta tvarka Skyriaus darbuotojų veiklą ir teikia siūlymus dėl jų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo, nuobaudų skyrimo;
27. nuolat tobulina teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
28. sudaro sąlygas Skyriaus darbuotojams mokytis ir tobulinti profesinius įgūdžius;
29. nustato Skyriui reikalingų prekių ir paslaugų poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus Skyriaus funkcijoms vykdyti ir veiklai užtikrinti;
30. gavęs įgaliojimus, veikia Skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, nevalstybinėse organizacijose;
31. vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
32. teikia merui ir administracijos direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitas;
33. nutraukus su įstaiga darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines ir materialines vertybes, įformindamas tai buhalterinės apskaitos duomenų (balansu) ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktu;
34. teikia administracijos direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitas;
35. atlieka pirkimų iniciatoriaus funkcijas pagal Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles;
36. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai. 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-05 11:24:36
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.