English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį einant pareigas, kai darbas yra laikomas pedagoginiu;
4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
6. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;   
9. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pradedančio vartotojo A1 lygiu. Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
10. žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
12. gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;
13. gebėti priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi vykdyti šias funkcijas:
1. vadovauja Skyriui ir koordinuoja Skyriui pavaldžių įstaigų vadybinę veiklą pagal savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją, užtikrina demokratinį valdymą, įgyvendina savivaldybėje Vyriausybės ir savivaldybės politiką švietimo, kultūros, sporto, darbo su jaunimu, aplinkotyros, nekilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo ir panaudojimo srityse;
2. organizuoja priežiūrą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus Mokyklos veiklos priežiūros nuostatus ir nustatytą Mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinio audito metodiką, užtikrina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros paveldo departamento nutarimų vykdymą kultūros, sporto ir jaunimo teisių bei kultūros paveldo srityse;
3. organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenų švietimo, kultūros ir sporto poreikių savivaldybės teritorijoje tenkinimo analizę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją ir švietimo būklės vertinimą;
4. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą švietimo, kultūros, sporto, jaunimo, aplinkotvarkos programoms įgyvendinti;
5. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
6. skatina Elektrėnų savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;
7. teikia bendrąsias Skyriaus veiklos ataskaitas;
8. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias įstaigas;
9. teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei visuomenei informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
10. organizuoja švietimo stebėseną vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais, švietimo būklės tyrimą, vertinimą, švietimo stebėsenos ataskaitos rengimą;
11. organizuoja pavaldžių švietimo įstaigų vadovų atestavimą;
12. rengia savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrina šių dokumentų vykdymą;
13. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
14. koordinuoja Skyriaus ir savivaldybės įstaigų bendradarbiavimą su savivaldybės administracijos kitais skyriais, tarnybomis, savivaldybės ir kitomis institucijomis, įstaigomis;
15. koordinuoja jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklą, organizuoja jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
16. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo, kultūros ir sporto organizavimo klausimais;
17. vykdo Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą,
18. rengia Skyriaus nuostatus, tarnautojų ir darbuotojų, Skyriaus kuruojamų įstaigų vadovų pareiginius nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui ir merui, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui, merui dėl Skyriaus ir savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patikslinimo ar papildymo;
19. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 15:57:01
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.