English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dana Bagačionkienė
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo,  viešojo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą; 
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį ir darbo su informacinėmis apskaitos sistemomis patirtį;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
4. būti susipažinęs, išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, kodeksus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą ir darbo santykius;
5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, Skyriaus uždavinius, šias pareigas   einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. tvarko buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir ataskaitos finansų statistikos įstaigoms būtų pateiktos laiku;
2. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių institucijų norminius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą;
3. vykdo savivaldybės biudžeto, valstybės perduotų funkcijų ir respublikinio biudžeto,  Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų programų ir kitų šaltinių tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą;
4. dalyvauja savivaldybei rengiant ir keičiant administracijos biudžetą, savivaldybės plėtros strategiją;
5. rengia savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
6. pildo administracijos informaciją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;
7. apskaito savivaldybės nuosavybės, patikėjimo ir panaudos teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį, finansinį turtą, nurašo apskaitoje esantį ir perduotą savivaldybės viešosioms įstaigoms nusidėvėjusį arba nereikalingą ilgalaikį ir nekilnojamąjį turtą;
8. laiku ir tiksliai fiksuoja piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijas buhalterinės apskaitos dokumentuose;
9. savarankiškai, pasirinktais metodais nuolat analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis;
10. rengia Elektrėnų savivaldybės administracijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas ir laiku pateikia Skyriaus darbuotojui, rengiančiam suvestinę ataskaitą, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
11. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos turto, piniginių lėšų kasmetinėje inventorizacijoje, konsultuoja įstaigų atsakingus asmenis dėl inventorizacijos tvarkos, inventorizacijos dokumentų formavimo bei formos. Sutikrina inventorizacijos faktinius duomenis su buhalteriniais duomenimis. Inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas įstaigų vadovų sprendimu;
12. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
13. nesant Skyriaus vedėjo (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. atvejais), atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;
14. laiku ir pagal kompetenciją atsako į raštus, paklausimus;
15. pagal kompetenciją rengia įsakymus, tarybos sprendimus;
16. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda archyvui;
17. nuolat tobulina teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
18. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su ministerijomis, Europos Sąjungos paramą administruojančiomis institucijomis, savivaldybės įstaigomis ir įmonėmis, savivaldybės administracijos darbuotojais;
19. rengia tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
20.   nutraukus su įstaiga (Skyriumi) darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines ir materialines vertybes, įformindamas tai dokumentų perdavimo–priėmimo aktu;
21. rengia Elektrėnų savivaldybės administracijos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (metinė, ketvirtinė) ir laiku pateikia Skyriaus darbuotojui, rengiančiam suvestinę ataskaitą, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
22. rengia administracijos investicijų statistinės ataskaitas (metinė, ketvirtinė) ir pateikia Skyriaus darbuotojui;
23. tvarko savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, buhalterinę apskaitą;
24. rengia Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
25. pildo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informaciją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;
26. rengia Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (metinė, ketvirtinė) ir laiku pateikia Skyriaus darbuotojui, rengiančiam suvestinę ataskaitą, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
27. rengia Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos investicijų statistines ataskaitas (metinė, ketvirtinė) ir pateikia Skyriaus darbuotojui;
28. pildo Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje valstybei nuosavybės teise priklausančio ir nekilnojamojo turto sąnaudas;
29. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-06 10:58:59
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.