English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vedėjo pavaduotojas (pirkimų procedūroms atlikti bei jas koordinuoti) Algis Ališauskas

                                                             SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus
   1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
   2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
   3  būti susipažinęs ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos        Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus ir jų vykdymą;
   4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
   5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
   6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
   7. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

                            VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengti perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles ir kitus su pirkimais susijusius vidaus dokumentus;
2. tikrinti supaprastintų pirkimų taisyklių atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, rengti jų pakeitimus, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka juos derinti ir teikti tvirtinti vadovui, o vadovo patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles ir jų pakeitimus skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
3. rengti einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir jo pakeitimus bei informaciją apie numatomus sudaryti vidaus sandorius;
4. rengti, tikslinti pirkimų suvestinę ir skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir savivaldybės interneto svetainėje;
5. vadovaujantis Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skaičiuoti savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vertes.
6. derinti pirkimų planą su pirkimų iniciatoriais;
7. teikti pirkimų planą tvirtinti perkančiosios organizacijos vadovui;
8. CVP IS pildyti Viešųjų pirkimų įstatymo visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą, teikti ją Viešųjų pirkimų tarnybai ir skelbti savivaldybės interneto svetainėje.
9. administruoti perkančiosios organizacijos darbuotojams suteiktas teises CVP IS sistemoje;
10. sukurti ir registruoti organizacijos naudotojus, kurti naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, suteikti jiems įgaliojimus ir nustatyti prieigos prie duomenų ribas;
11. CVP IS pašalinti esamus naudotojus arba apriboti jų teises ir prieigą prie CVP IS;
12. konsultuoti savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
13. rengti informaciją viešųjų pirkimų klausimais;
14. teikti privalomą informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;
15. archyvuoti viešųjų pirkimų dokumentaciją;
16. rengti administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, įsakymų ir jų projektų;
17. administruoti savivaldybės interneto svetainėje viešųjų pirkimų skiltį;
18. teikti informaciją savivaldybės interneto svetainėje apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis;
19. tvarkyti nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registrą;
20. koordinuoti Skyriaus specialistų, kurių veikla susijusi su viešųjų pirkimų organizavimu, veiklą, paskirstyti jiems užduotis;
21. teikti savo ir pavaldžių specialistų darbo ataskaitas Skyriaus vedėjui;
22. derinti pavaldžių specialistų prašymus dėl komandiruočių, atostogų ir kt., rengti pasitarimus, veiklos aptarimus;
23. atlikti tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, rengti tiesiogiai pavaldžių specialistų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus, teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų skatinimo ar baudimo;
24. organizuoti Viešojo pirkimo komisijos posėdžius;
25. skyriaus vedėjo atostogų, ligos, komandiruočių atvejais vykdyti Skyriaus vedėjo funkcijas;
26. vykdyti ir kitus su įstaigos ir įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 16:06:23
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.