Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Pranešėjų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Statybos projektų viešinimas
 • Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus pavaduotojas Vladas Mažeika
  Valstybės tarnautojo funkcijos

     Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. Užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų normatyvinių dokumentų vykdymą bei valstybės politikos žemės ūkio gamybos, kooperacijos plėtojimo, aplinkos apsaugos, žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros ir kitose su žemės ūkio veikla susijusiose srityse įgyvendinimą.
  2. Priima technikos savininkų ir valdytojų prašymus įregistruoti žemės ūkio techniką, tikrina pateiktus dokumentus (asmenų ir įmonių dokumentus, dokumentus apie sumokėtą valstybės rinkliavą, įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus).
  3. Išvyksta į technikos buvimo vietą sutikrinti registravimo duomenis su pateiktais dokumentuose.
  4. Tikrina priimtus dokumentus, suveda į kompiuterių duomenų laikmenas ir perduoda į Centrinę duomenų bazę.
  5. Registruoja traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, keičia duomenis, išregistruoja, išduoda technikos registravimo dokumentus ir valstybinius numerius.
  6. Teikia technikos registravimo duomenis teisėsaugos institucijoms, mokesčių inspekcijai ir kitiems naudotojams, teikia informaciją apie įregistruotą techniką Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinės mokėjimo agentūros padaliniams.
  7. Įsigyja valstybinius numerio ženklus, juos saugo, apskaito, likviduoja panaudotus.
  8. Vykto traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei priekabų techninę priežiūrą, išvyksta į technikos buvimo vietą, tikrina dokumentus, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų atitikimą techniniams reikalavimams.
  9. Vykdo savivaldybės teritorijos fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų techninę kontrolę.
  10. Konsultuoja traktorių ir kitos technikos savininkus technikos remonto, techninio aptarnavimo, racionalaus naudojimo, saugaus darbo bei įsigijimo klausimais, taip pat dėl garantiniu laikotarpiu sugedusios technikos dalyvauja sprendžiant ginčus su šios technikos gamintojais ar pardavėjais, dalyvauja atestuojant traktorininkus.
  11. Konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis įdiegiant naują techniką ir technologijas.
  12. Teikia technikos registravimo duomenis į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos kaimo ir verslo registrų duomenų bazę.
  13. Nustatytu laiku priiminėja interesantus, konsultuoja pagal savo kompetenciją.
  14. Organizuoja ir koordinuoja piliečių prašymų, skundų nagrinėjimą, priimtų sprendimų teisėtumą.
  15. Organizuoja įvairius su žemės ūkio veikla susijusius konkursus bei  apžiūras savivaldybėje ir dalyvavimą respublikiniuose bei apskrities renginiuose.
  16. Dirba su pirmine medžiaga ruošiant tarybos, kolegijos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, atsako į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus.
  17. Vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos  sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
  18. Nesant skyriaus vedėjo (jam susigus, atostogų ar komandiruotės laikotarpiu), atlieka skyriaus vedėjo  funkcijas.
    
  Specialieji reikalavimai
   
  1. Turėti aukštąjį universitetinį (ne mažesnį kaip magistro laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą.
  2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus ir įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius finansų, personalo valdymą, žemės ūkio politiką, žemės ūkio technikos  administravimą.
  3. Išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  4. Mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriaus, GIS programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu).
  5. Sugebėti savarankiškai planuoti, kaupti, sisteminti informaciją, teikti išvadas.
  6. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-30 15:49:49