English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Danutė Vėželienė
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo,  viešojo administravimo arba teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto disponavimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, audito atlikimą, poauditinę veiklą, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas ir kt.;
 4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus darbą, priimti sprendimus;
 5. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 7. mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu.
VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


      Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, Skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. rengia  savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 2. vadovauja Skyriui, organizuoja jo veiklą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus, atsako už jai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;
 3. pagal finansų ministro patvirtintą pavyzdinę Vidaus audito metodiką parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus Vidaus audito metodiką.
 4. planuoja Skyriaus veiklą, sudaro Skyriaus metinius veiklos planus, juos raštu suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi. Organizuoja savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vidaus auditą. Metiniame plane nenumatytas vidaus auditas gali būti atliekamas Skyriaus vedėjo sprendimu, suderintu su savivaldybės administracijos direktoriumi;
 5. atstovauja savivaldybės administracijos direktoriui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
 6. stebėtojo teisėmis dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamuose pasitarimuose;
 7. pataria savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 8. siekdamas išvengti darbų kartojimosi, koordinuoja Skyriaus veiklą ir keičiasi informacija su savivaldybės Kontrolieriaus ir audito tarnyba. Palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
 9. organizuoja vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklos po audito atlikimą);
 10. parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;
 11. sudaro sąlygas Skyriaus specialistams tobulinti profesinius įgūdžius, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
 12. prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir vertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą;
 13. rengia  informaciją apie Skyriaus veiklą ir Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui;
 14. iki einamųjų metų gruodžio 31 d. parengia ir su savivaldybės administracijos direktoriumi suderina Skyriaus metinį veiklos planą;
 15. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės tarybai (pateikus prašymą) Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
 16. perduoda vidaus audito dokumentus teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų;
 17. pateikia Valstybės kontrolei Skyriaus metinius vidaus audito planus per 10 kalendorinių dienų nuo jų suderinimo su savivaldybės administracijos direktoriumi, o metines veiklos ataskaitas – iki kiekvienų metų kovo 1 dienos;
 18. tvirtina vidaus audito programas;
 19. nedelsdamas informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus;
 20. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimą su audituotų subjektų vadovais;
 21. pateikia atliktas vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas audituotų subjektų vadovams;
 22. pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas arba administracinės naštos priemonės, įtrauktos į savivaldybės strateginį veiklos planą. Ataskaitos dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.
 23. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą, vidaus audito ir kitų dokumentų tinkamą tvarkymą, saugojimą ir atidavimą archyvui saugoti;
 24. priima sprendimą dėl konsultacijų suteikimo konsultuojamam asmeniui gavus Skyriui rašytinį paklausimą;
 25. teikia administracijos direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitas;
 26. atlieka pirkimų iniciatoriaus funkcijas pagal Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles;
 27. nustato Skyriui reikalingų prekių ir paslaugų poreikį;
 28. pagal kompetenciją prisideda prie Elektrėnų savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo;
 29. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-04 10:43:35
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.