English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyresnioji specialistė Asta Tamošiūnienė
           SPECIALIEJI REIKALAVIMAI   
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą, įslaptintos informacijos administravimą, mokėti taikyti darbe;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įslaptintos informacijos administravimo srityje;
4. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6. pretendentas, laimėjęs konkursą į laisvas valstybės tarnautojo pareigas, įstatymų nustatyta tvarka turi įgyti asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengti savivaldybės mobilizacijos planą, teikti Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui derinti ir savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
2. koordinuoti ir kontroliuoti savivaldybės mobilizacijos plano vykdymą;
3. rengti savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašus, jų pakeitimus, tvarkyti jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindinti į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis;
4. rinkti ir administruoti duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingus Lietuvos Respublikos priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui parengti, ir teikti Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui;
5. vykdyti įslaptintos informacijos apsaugos atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje:
5.1. organizuoti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, tvarkyti jų apskaitą;
5.2. kontroliuoti (prižiūrėti), kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi asmenys, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
5.3. informuoti asmenį tikrinančias institucijas apie asmens duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą;
5.4. organizuoti pakartotinį asmens tikrinimą įstatymo nustatyta tvarka;
5.5. paimti iš asmenų, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;
5.6. prireikus pasirašytinai supažindinti asmenis, kuriems išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su detaliu įslaptintos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąrašu;
5.7. kartą per metus informuoti asmenis, kuriems patikėta įslaptinta informacija, apie atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą;
5.8. kartą per metus asmenis, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, pasirašytinai supažindinti su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;
6. vykdyti įslaptintos informacijos apsaugos atsakingo asmens funkcijas įslaptintos informacijos administravimo srityje:
6.1. organizuoti įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoti (prižiūrėti) jos apyvartą;
6.2. atrinkti įslaptintą informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti tokios informacijos įslaptinimo terminą;
6.3. perduoti įslaptintą informaciją vykdytojams ir paslapčių subjektams;
6.4. informuoti paslapčių subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimą ar įslaptinimo termino pratęsimą;
6.5. organizuoti įslaptintos informacijos inventorizaciją;
6.6. organizuoti įslaptintų dokumentų naikinimą;
6.7. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys asmenys ir būtų griežtai laikomasi principo „Būtina žinoti“;
6.8. užtikrinti, kad įslaptintos informacijos, su kuria asmuo dirba ar susipažįsta, slaptumo žyma nebūtų aukštesnė už nurodytą šiam asmeniui suteiktame leidime dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
7. atlikti administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
8. rengti administracijos kovos su korupcija programų ir jų pakeitimų projektus;
9. teikti informaciją Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius valstybės ar savivaldybės įstaigoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
10. analizuoti ir, jeigu reikia, suderinus su administracijos direktoriumi, viešinti kitiems valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojams, žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;
11. teikti administracijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės administracijoje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
12. bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su administracijos struktūriniais ir struktūriniais teritoriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;
13. atlikti kitą su administracijos korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu susijusią veiklą;
14. tvarkyti savivaldybės gyventojų pateikiamus dokumentus, asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, statusui gauti ir sutvarkytas asmens bylas teikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai, atsiimti iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paruoštus pažymėjimus;
15.  tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoti administracinių nuobaudų įvykdymą;
16. nagrinėti ir rengti dokumentus pagal asmenų prašymus vadovaujantis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu;
17. rengti ir tvarkyti Etikos komisijos dokumentus;
18. rengti ir tvarkyti Peticijų komisijos dokumentus;
19. rengti ir tvarkyti Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos dokumentus;
20. vykdyti Antikorupcijos komisijos sekretoriaus funkcijas;
21. gauti iš valstybės ar savivaldos institucijų visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių, esančių savivaldybės veiklos teritorijoje, informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
22. teikti savo veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui, savivaldybės administracijos direktoriui (administracijos direktoriaus pavaduotojui);
23. pagal kompetenciją rengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ar dokumentų projektus;
24. vykdyti kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-07 16:57:06
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.