English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausiasis specialistas Mykolas Krasnickas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.   turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities sporto arba vadybos ir verslo administravimo,  arba  viešojo administravimo, arba rekreacijos ir turizmo studijų krypčių, arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų organizacinio darbo patirtį sporto, turizmo vadybos, švietimo srityse;
3.   išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus ir įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, suaugusiųjų ir vaikų sportinę veiklą, turizmo plėtrą, saugos ir sveikatos reikalavimus vykdant šią veiklą, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.   gebėti savarankiškai planuoti, kaupti, sisteminti informaciją, teikti išvadas, konsultacijas, dirbti komandoje;
5.   mokėti rengti teisės aktų projektus pagal Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.   gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
7.   išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
8.   gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
9.   mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, funkcijoms atlikti reikiamomis duomenų bazėmis;
10.   gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimą pavaldžiose įstaigose;
2. dalyvauja nustatant savivaldybės sporto, turizmo plėtros prioritetus, rengiant programas, kaitos kryptis, užtikrina jų įgyvendinimą;
3. kuruoja Elektrėnų savivaldybės sporto centro veiklą, koordinuoja šios įstaigos veiklos procesą ir tikslų pasiekimą, seniūnijų sporto renginių organizatorių darbą, teikia siūlymus administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, planų rengimo;
4. konsultuoja kuruojamos įstaigos vadovą planų įgyvendinimo, priežiūros vykdymo, dokumentacijos tvarkymo ir kitais klausimais;
5. analizuoja ir vertina kuruojamos įstaigos strateginį veiklos ir metinį veiklos planus, ugdymo planus ir kt. dokumentaciją;
6. dalyvauja kuruojamos įstaigos trenerių atestacijos komisijų darbe;
7. dalyvauja kuruojamos įstaigos vadovo atestacijos komisijos darbe;
8. derina sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų darbo krūvio tarifikavimą, rengia su tuo susijusius dokumentus;
9. rūpinasi sportinės veiklos pasiekimų informacijos sklaida per masines žiniasklaidos priemones;
10. skatina ir remia bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų sporto programas;
11. koordinuoja Elektrėnų savivaldybėje sporto varžybų organizavimą;
12. prižiūri, kaip kuruojamos įstaigos atestuotas vadovas vykdo veiklos planuose numatytas priemones kvalifikacijos tobulinimo tikslams įgyvendinti;
13. prižiūri  kuruojamą įstaigą, apibendrina ir įformina įstaigos priežiūros išvadas;
14. rengia kuruojamos įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo dokumentus (projektus);
15. rengia ir padeda įgyvendinti sporto rėmimo programas, koordinuoja jų vykdymą;
16. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kuruojamos įstaigos vadovo skatinimo ir nuobaudų;
17. pagal kuruojamą sritį rengia ir dalyvauja įgyvendinant savivaldybės, šalies, tarptautines programas ir projektus, susijusius su sporto plėtra savivaldybėje;
18. kaupia, apibendrina ir teikia informaciją apie sporto varžybų, konkursų rezultatus;
19. teikia pasiūlymus dėl sportinės veiklos Elektrėnų savivaldybės strateginiam veiklos planui;
20. analizuoja Elektrėnų savivaldybės gyventojų sporto poreikius;
21. teikia pasiūlymus kuruojamos įstaigos vadovo kvalifikacijos kėlimo klausimais;
22. teikia pasiūlymus sportinės veiklos, turizmo plėtros klausimais, rengia tarybos sprendimų projektus ir teikia juos tvirtinti;
23. organizuoja (pagal kuruojamą sritį) gautų dokumentų tolesnę sklaidą, atsako už šių dokumentų vykdymą;
24. pagal kuruojamą sritį kaupia, sistemina informaciją, rengia dokumentus (projektus) ir teikia Skyriaus vedėjui;
25. tvarko gautų dokumentų (gautos įvairios informacijos) duomenų banką;
26. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;
27. įstatymų nustatyta tvarka laiku rengia ir pateikia informaciją, ataskaitas apie savo darbą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybei;
28. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir raštų, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų, Skyriaus vedėjo įsakymų ir raštų projektus, teikia juos tarybai ir yra atsakingas už jų įgyvendinimą;
29. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;
30. vykdo savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
31. rengia Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatingumo ir sporto tyrimus, apklausas;
32. organizuoja sporto ir sveikatingumo renginius Elektrėnų savivaldybės gyventojams;
33. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Elektrėnų savivaldybės sporto ir sveikatingumo strategiją bei joje numatytus uždavinius.
34. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 16:59:19
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.