Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Pranešėjų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Statybos projektų viešinimas
 • Vyriausioji specialistė Irena Vainiūnienė

   Specialieji reikalavimai

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą verslo ir mokesčių administravimo srityje;
  3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklą;
  4. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, elektroniniu paštu, internetu.

  Valstybės tarnautojo funkcijos

  Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. rengia savivaldybėje išduodamas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, licencijas ir licencijos kopijas vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, leidimus maršrutams, licencijas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba naftos produktais, tvarko jų apskaitą specialiuose žurnaluose;
  2. rengia verslo leidimų (licencijų) išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms ir suinteresuotiems asmenims;
  3. rengia ir nuolat atnaujina informaciją (Skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašus) Kontaktiniam centrui (portale www.lietuva.gov.lt ) ir savivaldybės interneto svetainėje. Teisės aktų nustatytais terminais savivaldybės interneto svetainėje atnaujina informaciją apie leidimų (licencijų) išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir suveda duomenis Licencijų informacinėje sistemoje (LIS) valstybės įmonei Registrų centrui;
  4. rengia savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti sprendimų projektus dėl:               
  4.1. konkrečių įvairių veiklos rūšių metinių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių fiziniams asmenims nustatymo,
  4.2. metinio nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo,
  4.3. metinio valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo,
  4.4. metinio žemės mokesčio tarifų nustatymo,
  4.5. metinių žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų nustatymo,
  4.6. nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo,
  4.7. savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos patvirtinimo,
  4.8. prekybos viešosiose vietose ir prekyvietėse taisyklių patvirtinimo,
  4.9. beviltiškų skolų nurašymo,
  4.10. mokesčių lengvatų suteikimo juridiniams asmenims;
  5. organizuoja Komisijos fizinių asmenų prašymams dėl mokesčių lengvatų suteikimo nagrinėti posėdžius, rengia savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti sprendimų projektus mokesčių lengvatų suteikimo klausimais;
  6. organizuoja Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos darbą, rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl paramos smulkiesiems verslininkams ir ūkininkams skyrimo, suveda duomenis apie suteiktą paramą į Konkurencijos tarybos administruojamą Suteiktos valstybės  pagalbos registrą;
  7. organizuoja sutarčių su valstybės įmone Registrų centru ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Elektrėnų skyriumi pagrindais teikiamų duomenų įkėlimą  ir skaičiuoja žemės nuomos mokestį savivaldybės tvarkomoje mokesčių administravimo savivaldybėse informacinėje sistemoje (MASIS);
  8. priima juridinių asmenų teikiamas deklaracijas, išsiunčia deklaracijas ir mokėjimo kvitus fiziniams asmenims, teikia konsultacijas, nagrinėja jų prašymus įstatymų nustatytais terminais;
  9. formuoja ir siunčia žemės nuomos mokesčio skolininkams priminimus apie prievolę susimokėti mokesčius, teikia dokumentus savivaldybės juristams dėl skolų išieškojimo;
  10. organizuoja Beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisijos veiklą;
  11. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl Nenaudojamų, apleistų sklypų sąrašo tvirtinimo ir teikia patvirtintą sąrašą Valstybinei mokesčių inspekcijai;
  12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
  13. tvarko Skyriaus archyvinius dokumentus savo vykdomos veiklos srityse;
  14. rengia informaciją apie savivaldybės teikiamas paslaugas ūkio subjektams  savivaldybės interneto svetainės skyriuose „Paslaugos“ ir „Verslininkui“;
  15. dalyvauja rengiant tarybos, mero, administracijos direktoriaus, Skyriaus veiklos ataskaitas;
  16. valstybės tarnautojas vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo vienkartinius, kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai;
  17. nutraukęs su įstaiga (skyriumi) darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, materialines vertybes.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-06 11:56:20