English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Asta Vitkauskienė
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų socialinio, pedagoginio ar teisinio darbo patirtį;
3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei rekomendacijas;
6. savarankiškai ir racionaliai organizuoti ir planuoti savo veiklą;7. žinoti savivaldybės socialinės srities įstaigų, įmonių struktūras, veiklos sritis;
8. sugebėti bendrauti, vesti dalykinius pokalbius, pasitarimus, posėdžius, aiškiai kalbėti, nuosekliai dėstyti mintis;
9. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
10. mokėti dirbti Microsoft Officeprograminiu paketu, Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS).

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, skyriaus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. nustatyta tvarka priima gyventojus, pagal savo kompetenciją nagrinėja jų prašymus, skundus, pasiūlymus, tiria gyvenimo ir buities sąlygas, surašo gyvenimo ir buities sąlygų tyrimo ar panašaus pobūdžio tyrimo aktus;
2. analizuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų, socialinę ekonominę padėtį, testuoja pajamas ir įveda asmens (šeimos) ir socialinės paramos skyrimo duomenis į duomenų bazes;
3. vertina socialinio darbo organizatorių, vyresniųjų specialistų, socialinės srities įstaigų ar kitų asmenų pateiktą informaciją, reikalingą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti;
4. tikrina kitų Skyriaus specialistų įvertintus ir nustatytus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius socialinėms paslaugoms, specialiosioms pagalbos priemonėms;
5. vertina ir tikrina kitų Skyriaus specialistų įvertintas asmens (šeimos) mokėjimo galimybes mokėti už socialines paslaugas;
6. rengia ir registruoja sprendimus dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo;
7. priima, registruoja prašymus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir kitų socialinio pobūdžio išmokų skyrimo;
8. kontroliuoja ir tikrina socialinio darbo organizatorių, vyresniųjų specialistų priimtus socialinių išmokų pobūdžio bei socialinės paramos mokiniams  prašymus;
9. tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėse duomenų bazėse (Gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitose), testuoja pajamas socialinės paramos skyrimo tikslais;
10. įveda patikrintus pareiškėjų duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos ir „Paramos“ kompiuterines programas;
11. rengia sprendimus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir kitų socialinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo;
12. organizuoja ir koordinuoja suaugusių asmenų globą ar rūpybą šeimoje ar institucijoje;
13. renka ir teikia medžiagą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojant pagalbą konkrečioje srityje, globėjo (rūpintojo) skyrimo (atleidimo ar nušalinimo), turto administratoriaus skyrimo (nušalinimo, pakeitimo);
14. kontroliuoja fizinių asmenų, tapusių suaugusių asmenų globėjais (rūpintojais), turto administratoriais, tinkamą pareigų atlikimą;
15. kontroliuoja savivaldybės įstaigose teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybę;
16. analizuoja ir teikia siūlymus dėl savivaldybės socialinės srities įstaigų veiklos organizavimo ir finansavimo tobulinimo;
17. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja su socialinėmis paslaugomis ir specialiosiomis pagalbos priemonėmis susijusius statistinius rodiklius, rengia suvestines, diagramas, teikia Skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl tobulinimo;
18. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia socialinių paslaugų ir specialiųjų pagalbos priemonių organizavimo teisės aktų projektus (tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų ir kitus), raštus ir kitus dokumentus;
19. rengia socialinių paslaugų planą, koordinuoja jo įgyvendinimą;
20. tvarko dokumentų apskaitą (registrus, sudaro bylų apyrašus), užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
21. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės socialinės paramos sistemos tobulinimo projektus;
22. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas ir informaciją socialinės paramos klausimais gyventojams, visuomeninėms ir biudžetinėms organizacijoms;
23. pagal savo kompetenciją teikia metodinę paramą savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojams, susijusiems su socialinių paslaugų teikimu ir specialiųjų pagalbos priemonių skyrimu;
24. koordinuoja visuomeninių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitais paramos teikėjais, vertina visuomeninių organizacijų teikiamas socialines programas ir teikia pasiūlymus;
25. koordinuoja visuomenių organizacijų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės biudžeto, kontroliuoja projektų vykdymą, teikia ataskaitas;
26. rengia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos protokolus, apibendrina projektų vertinimo rezultatus, teikia reikalingą papildomą medžiagą komisijos nariams;
27. protokoluoja Socialinės paramos teikimo komisijos, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos ir Komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti posėdžius;
28. rengia sutarčių projektus dėl visuomeninių organizacijų projektų finansavimo;
29. analizuoja Paramos, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Gyventojų registro programų ir kitų registrų duomenis specialiųjų socialinių paslaugų nustatymo tikslu;
30. bendradarbiauja su respublikinėmis, savivaldybės institucijomis, sprendžiančiomis neįgalių, pagyvenusių, socialiai remtinų bei socialinę riziką patiriančių asmenų problemas;
31. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių institucijų norminius dokumentus socialinės paramos klausimais, informuoja apie juos Skyriui pavaldžias įstaigas;
32. priima prašymus, vertina poreikį ir skiria paslaugas asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, taip pat globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems vaiką;
33. administruoja vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo procesą ir rengia administracijos direktoriaus įsakymus;
34. administruoja vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą;
35. inicijuoja atvejo vadybos procesą, dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose ir pagal savo kompetenciją teikia metodinę paramą.
36. vykdo ir kitus su įstaigos ir įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-22 14:36:57
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.