English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Janina Kielienė
  Specialieji reikalavimai   

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

Valstybės tarnautojo funkcijos
 
Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktų įgyvendinimą pavaldžiose įstaigose;
2. dalyvauja nustatant savivaldybės švietimo plėtros prioritetus, rengiant programas, kaitos kryptis, užtikrina jų įgyvendinimą;
3. kuruoja ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą savivaldybės mokyklose;
4. inicijuoja naujų ugdomosios veiklos modelių diegimą, kokybišką kaitą mokyklose;
5. stebi, analizuoja ir koordinuoja psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos mokiniams teikimą  savivaldybės mokyklose;
6. kuruoja Elektrėnų pradinę mokyklą, Vievio Jurgio Milančiaus pradinę mokyklą, Elektrėnų mokyklą-darželį „Žiogelis“, Elektrėnų lopšelį-darželį „Pasaka“, Pylimų vaikų lopšelį-darželį, Elektrėnų vaikų lopšelį-darželį „Drugelis“, Vievio lopšelį-darželį „Eglutė“, Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“;
7. pagal kuruojamą sritį rengia ir dalyvauja įgyvendinant savivaldybės, šalies, tarptautines programas ir projektus, susijusius su ugdymo turinio ir metodų kaita, naujų technologijų diegimu ir modernizavimu;
8. koordinuoja ES fondų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programų įgyvendinimą savivaldybės mokyklose;
9. analizuoja ir vertina kuruojamų mokyklų strateginius planus, ugdymo planus ir kt. dokumentaciją, derina tarifikacijas;
10. teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie švietimo būklę savivaldybėje;
11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės švietimo strategiją;
12. prižiūri, kaip kuruojamų švietimo įstaigų vadovai vykdo veiklos planuose numatytas priemones kvalifikacijos tobulinimo tikslams įgyvendinti;
13. vykdo mokyklų ugdomąją priežiūrą, apibendrina ir įformina švietimo įstaigų ugdomosios priežiūros išvadas;
14. kontroliuoja, kaip kuruojamos mokyklos šalina tikrinimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus;
15. siekdamas analizuoti, prognozuoti ir vertinti švietimo pokyčius, vykdo savivaldybės švietimo stebėseną, vadovaudamasis nustatyta tvarka;
16. tvarko vaikų registracijos ir priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenis ir prašymų priėmimą, tvarko mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti mokyklų grupes, duomenų bazę;
17. konsultuoja kuruojamų mokyklų ugdymo planų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
18. rengia norminius dokumentų projektus pagal kompetenciją ir teikia juos svarstyti savivaldybės tarybai, atsakingas už šių sprendimų įgyvendinimą;
19. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kuruojamų mokyklų vadovų skatinimo ir nuobaudų, teikia siūlymus dėl mokyklų darbo gerinimo ir kitų aktualių švietimo klausimų;
20. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
21. rengia Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, juos derina administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
22. prižiūri brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų vykdymą;
23. teikia pasiūlymus Elektrėnų švietimo paslaugų centrui mokytojų ir psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
24. sprendžia ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo proceso Elektrėnų savivaldybės mokyklose klausimus;
25. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus;
26. vykdo savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
27. dalyvauja įvairiuose mokymuose, nuolat tobulina savo kvalifikaciją;
28. organizuoja (pagal kuruojamą sritį) gautų dokumentų tolesnę sklaidą, atsako už šių dokumentų vykdymą;
29. pagal kuruojamą sritį kaupia, sistemina informaciją, rengia dokumentų projektus;
30. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;
31. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo ir priežiūros klausimais;
32. rengia Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, Elektrėnų savivaldybės mero potvarkių ir raštų, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų, Skyriaus vedėjo įsakymų ir raštų projektus;
33. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus su įstaiga ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

    

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 16:28:09
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.