English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Vyriausioji specialistė Giedrė Ignatavičienė
Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą:
3. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 
Valstybės tarnautojo funkcijos

Siekdamas įgyvendinti švietimo politiką savivaldybės teritorijoje, užtikrinti Švietimo įstatymo įgyvendinimo kontrolę, efektyviai vykdyti švietimo įstaigų veiklos administravimą, siekti įgyvendinti Skyriaus užsibrėžtus uždavinius, savivaldybės strateginius tikslus, turi:
1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktų įgyvendinimą pavaldžiose įstaigose;
2. dalyvauja nustatant savivaldybės švietimo plėtros prioritetus, rengiant programas, kaitos kryptis, užtikrina jų įgyvendinimą;
3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant  Skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus;
4. inicijuoja naujų ugdomosios veiklos modelių diegimą, kokybišką kaitą švietimo įstaigose;
5. analizuoja savivaldybės švietimo būklę ir jos problemas, tiria ugdymo rezultatus;
6. kuruoja Elektrėnų švietimo paslaugų centrą, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnaziją;
7. analizuoja ir vertina kuruojamų švietimo įstaigų ugdomąją veiklą, strateginius planus, ugdymo planus ir kitą dokumentaciją, derina tarifikacijas;
8. koordinuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją ir kvalifikacijos atitiktį;
9. dalyvauja kuruojamų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų darbe;
10. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos klausimais;
11. stebi, analizuoja ir vertina kuruojamų švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą;
12. prižiūri, kaip kuruojamų švietimo įstaigų vadovai įgyvendina metines veiklos užduotis, siekdamas veiklos veiksmingumo ir kompetencijų augimo;
13. prižiūri, kaip kuruojamų švietimo įstaigų vadovai vykdo veiklos planuose numatytas priemones švietimo įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
14. vykdo švietimo įstaigų ugdomąją priežiūrą;
15. apibendrina ir įformina švietimo įstaigų ugdomosios priežiūros išvadas;
16. tvarko Švietimo ir mokslo institucijų registrą savivaldybėje;
17. administruoja Elektrėnų savivaldybės Mokinių ir Pedagogų registrus, prižiūri, kaip vykdomas švietimo įstaigų duomenų teikimas;
18. konsultuoja švietimo įstaigų Mokinių ir Pedagogų registrų naudotojus minėtų registrų tvarkymo klausimais;
19. konsultuoja neformaliojo vaikų švietimo teikėjus Mokinių registro tvarkymo klausimais;
20. tvarko Skyriaus dokumentaciją ir ją perduoda archyvui;21. konsultuoja švietimo įstaigų atsakingus darbuotojus dokumentacijos tvarkymo klausimais;
22. analizuoja, vertina, koreguoja švietimo įstaigų nuostatus ir juos teikia tvirtinti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
23. konsultuoja kuruojamų švietimo įstaigų vadovus nuostatų rengimo, veiklos planavimo, ugdymo planų įgyvendinimo klausimais;
24. vykdo priežiūrą, kaip kuruojamos švietimo įstaigos šalina tikrinimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus;
25. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kuruojamų švietimo įstaigų vadovų skatinimo ir nuobaudų;
26. kuruoja technologijų, kūno kultūros, šokio, muzikos, dailės, žmogaus saugos dalykus ir minėtų mokomųjų dalykų metodinę veiklą;
27. prižiūri brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų vykdymą;
28. pagal kuruojamą sritį rengia ir dalyvauja įgyvendinant savivaldybės, šalies, tarptautines programas ir projektus, susijusius su ugdymo turinio ir metodų kaita, naujų technologijų diegimu ir modernizavimu;
29. koordinuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programų finansavimą ir įgyvendinimą;
30. teikia pasiūlymus Elektrėnų švietimo paslaugų centrui pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
31. organizuoja (pagal kuruojamą sritį) gautų dokumentų tolesnę sklaidą, atsako už šių dokumentų vykdymą;
32. pagal kuruojamą sritį kaupia, sistemina informaciją, rengia dokumentų projektus;
33. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;
34. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo ir priežiūros klausimais;
35. rengia Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, Elektrėnų savivaldybės mero potvarkių ir raštų, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų, Skyriaus vedėjo įsakymų ir raštų projektus;
36. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 16:16:17
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.