English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ JŪRATĖ MIKALAUSKIENĖ

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktų įgyvendinimą pavaldžiose įstaigose;
2. dalyvauja nustatant savivaldybės švietimo plėtotės prioritetus, rengiant programas, kaitos kryptis, užtikrina jų įgyvendinimą;
3. inicijuoja naujų ugdomosios veiklos modelių diegimą, kokybišką kaitą mokyklose;
4. tiria, vertina ir analizuoja švietimo būklę;
5. rengia ir įgyvendina savivaldybės švietimo programų projektus;
6. kuruoja Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnaziją, Elektrėnų meno mokyklą, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklą, Elektrėnų sanatorinę mokyklą, koordinuoja šių mokyklų ugdomąją veiklą;
7. konsultuoja kuruojamų mokyklų ugdymo planų rengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais;
8. analizuoja ir vertina kuruojamų mokyklų strateginius, metinius veiklos planus, ugdymo planus ir kt. dokumentaciją, derina pareigybių ir tarifikacijų sąrašus;
9. prižiūri ir analizuoja kuruojamų mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą;
10. dalyvauja kuruojamų mokyklų ir / arba kuruojamų sričių mokytojų atestacijos komisijų darbe;
11. prižiūri, kaip kuruojamų mokyklų vadovai vykdo veiklos planuose numatytas priemones kvalifikacijos tobulinimo tikslams įgyvendinti;
12. vykdo mokyklų ugdomąją priežiūrą, apibendrina ir įformina mokyklų ugdomosios priežiūros išvadas;
13. kontroliuoja, kaip kuruojamos mokyklos šalina tikrinimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus, teikia išvadas bei pasiūlymus;
14. dalyvauja rengiant kuruojamų mokyklų reorganizavimo ir likvidavimo dokumentus (projektus);
15. rengia norminius dokumentus, kurie susiję su darbo sritimi, teikia  juos savivaldybės tarybai, yra atsakingas už šių sprendimų įgyvendinimą;
16. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kuruojamų mokyklų vadovų skatinimo ir nuobaudų;
17. teikia siūlymus dėl mokyklų veiklos kokybės gerinimo ir kitų aktualių švietimo klausimų;
18. kuruoja lietuvių kalbos, užsienio kalbų, istorijos ir pilietiškumo pagrindų, geografijos, dorinio ugdymo mokomuosius dalykus ir minėtų mokomųjų dalykų metodinę veiklą, neformalųjį švietimą;
19. prižiūri ir analizuoja pagrindinio ugdymo įgyvendinimą švietimo įstaigose;
20. sprendžia kuruojamų sričių ugdymo proceso klausimus Elektrėnų savivaldybės mokyklose;
21. vykdo nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitą Elektrėnų savivaldybėje, teikia informaciją, administruoja ir konsultuoja mokyklų vartotojus, dirbančius su Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos sistema;
22. pagal kuruojamą sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės, šalies, tarptautines programas ir projektus, susijusius su ugdymo turinio kaita, naujovėmis;
23. kaupia, apibendrina ir teikia informaciją apie kuruojamų sričių olimpiadų, konkursų rezultatus;
24. prižiūri brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų, standartizuotų ir diagnostinių testų vykdymą;
25. prižiūri Valstybinės kalbos kvalifikavimo komisijos veiklą;
26. organizuoja Nacionalinio diktanto konkursą Elektrėnų savivaldybėje ir koordinuoja jo eigą;
27. teikia pasiūlymus Elektrėnų švietimo paslaugų centrui mokytojų ir mokyklų vadovų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
28. organizuoja (pagal kuruojamą sritį) gautų dokumentų tolesnę sklaidą, atsako už šių dokumentų vykdymą;
29.  administruoja Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos veiklą;
30. bendradarbiaudamas su Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija koordinuoja ir vykdo prevencijos programų įgyvendinimo mokyklose stebėseną;
31. teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie švietimo būklę savivaldybėje;
32. pagal kuruojamą sritį kaupia, sistemina informaciją, rengia dokumentus (projektus);
33. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo ir priežiūros klausimais;
34. rengia Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir raštų, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų, Skyriaus vedėjo įsakymų ir raštų projektus;
35. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;
36. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 16:37:37
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.