Administracinės paslaugos

 

 

 ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS 

1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

2. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

3. Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

4. Numerio pastatui, butui, patalpai ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

5. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas

6. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

7. Specialiųjų reikalavimų išdavimas


7. Specialiųjų reikalavimų išdavimas
8. Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas (Paraiškos forma)
9. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas (Paraiškos forma)
10. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas (Prašymo forma)
11. Neįregistruotų gręžinių įteisinimas(Paraiškos forma)


BENDRASIS SKYRIUS  

1. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo(Prašymo dėl pažymos forma, prašymo dėl kopijų forma)
2. Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas(Prašymo forma)


CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS 

Gyventojai, jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, ir naudojatės internetine bankininkyste, e. parašu arba m. parašu, prašymus Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui galite teikti per Registrų centro savitarną.  

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo civilinės metrikacijos skyriuje

  1. Vardo, pavardės keitimo registravimas (Prašymas sulaukus 16m.)(Prašymas sulaukus 16m. per kurjerį); (Prašymas iki 16m.)(Prašymas iki 16m. per kurjerį)

2. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą (Pranešimas, prašymas )

3.Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (Prašymo forma)

4.Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ar anuliavimas(Prašymo forma anuliuoti); (Prašymo forma atkurti); (Prašymo forma pakeisti)

5. Naujagimio gimimo registravimas(Prašymo forma įregistruoti vaiko gimimą) (Prašymo forma atkurti gimimo įrašą)

6.Įvaikinimo įregistravimas

7. Mirties registravimas

8. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą (Prašymo forma)

9. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas (Prašymo forma, deklaracijos forma)

10. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas (Prašymo forma, deklaracijos forma)

11. Santuokos nutraukimo registravimas

12. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

13. Tėvystės pripažinimo registravimas (Prašymo forma)

14. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą (Prašymo forma)

15. Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą (Prašymo forma)

16. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą (Prašymo forma)


 FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

1. Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

2. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir / ar užskaitymas (Prašymo forma)

3. Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas(Deklaracijos forma)

4. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas(Prašymo forma)

5. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas(Prašymas)

6. Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas (dublikato išdavimo prašymas, kopijos pakeitimas, kopijos išdavimas)

7. Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas(Prašymas)

8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (Paraiška) (Paraiška dublikato išdavimui)

9. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas

10. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas(Paraiška)

11. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (Paraiška patikslinti licenciją, pranešimas apie ketinimą verstis prekyba)

12. Paraiškos dėl dalyvavimo Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programoje priėmimas

13. Finansinės paramos smulkiesiems verslininkams ir ūkininkams iš Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų skyrimas. (Paraiška) (Programa)


SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS  

1. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
2. Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
3. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
4. Dienos socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
5. Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
6. Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
7. Maisto talonų ir pietų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
8. Transporto paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
9. Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas
10. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
11. Smurtinio elgesio keitimo programos organizavimas (Prašymo forma)
12. Išvadų teismui dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir globėjo (rūpintojo) suaugusiam neveiksniam ar ribotai veiksniam tam tikrose srityse asmeniui teikimas (Prašymo forma)
13. Būsto neįgaliesiems pritaikymo organizavimas (Prašymo forma)
14. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (Prašymo forma)
15. Globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis (Paslaugą nuo 2021-02-20 teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Elektrėnuose)
16. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos ir GIMK mokymų skyrimas ir organizavimas (Prašymo forma)
17. Globėjų išmokos, vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas(Prašymo forma)

18. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas:

  18.1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(A) forma)
  18.2. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(A1) forma)
  18.3.Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(A) forma)
  18.4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(A) forma)
  18.5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(A) forma)
  18.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(A) forma)

19. Išmokų už globojamus vaikus skyrimas ir mokėjimas:

  19.1. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(B) forma)

  19.2. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(B) forma)

  19.3. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(B) forma)

  19.4. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-3(B) forma)

  19.5. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-3(A) forma)

20. Kompensacijos už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidas skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
21. Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas:

  21.1. Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas(Prašymo SP-11 forma)

  21.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas(Prašymo SP-11 forma)

22. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas:

  22.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas(Prašymų SP-4, SP-4(A), SP-4(B) formos)

  22.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas(Prašymų SP-4, SP-4(A) formos)

  22.3. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, teikimas (Prašymo forma)

23. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas (Prašymo SP-5 forma)
24. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
25. Socialinės paramos kitais atvejais skyrimas ir mokėjimas (Prašymas grįžus iš įkalinimo įstaigos, dėl vienkartinės paramos skyrimo)
26. Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas (Prašymas - sutikimas gauti paramą, prašymas gauti europos pagalbą)
27. Paramos socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti skyrimas (Prašymų formos)
28. Įrašymas į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (Prašymų formos)
29. Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas (Prašymo forma)
30. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas (Prašymo forma)
31. Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kaip motinai arba tėvui, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, išdavimas (Prašymo forma)
32. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas (Prašymo forma)
33. Pažymos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei ES ir EEE gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas išmokas išdavimas (Prašymo forma +SP-3(A1) (Prašymo forma SP-5)


 ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS  

1. Kapavietės (kapo) identifikavimas (Prašymo forma)
2. Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas
3. Kultūros paveldo objekto tvarkybos projektinių pasiūlymų derinimas
4. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ir kitiems projektams priėmimas
5. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto ir kitus projektus priėmimas
6. Vaikų registravimas dėl priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (Prašymo forma)


TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas - Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti

2. Pranešimo priėmimas ir informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje (Pranešimo forma)
3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas (Prašymo forma fiziniams asmenims, prašymo forma juridiniams asmenims)
4. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, pranešimų ir skundų apie administracinius nusižengimus nagrinėjimas

5. Pirminė teisinė pagalba

6. Leidimo naudoti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus išdavimas (Prašymo forma)

7. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

8. Leidimo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemones išdavimas (Prašymo forma


ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS 

 1. Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas
 2. Paraiškos dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, priėmimas
 3. Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas (Prašymo forma)
 4. Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas (Prašymo forma)
 5. Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui (Prašymo forma)

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS

 1. Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas 
 2. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas, duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas 
 3. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas (Pranešimo forma)
 4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas 
 5. Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas (Paraiškos forma)
 6. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas (Paraiškos forma)
 7. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas (Paraiškos forma) 

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUJE IR SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS (IŠSKYRUS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJĄ)

 1. Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas,  partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas (Prašymų formos)
 2. Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos (Prašymų formos)
 3. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio veiklas, išdavimas (Prašymo forma)
 4. Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas (Prašymo forma)
 5. Pažymos apie produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED) išdavimas (Prašymo forma)
 6. Paraiškos gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius priėmimas
 7. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas


SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paLeidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimasslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimo laidoti išdavimas

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

Notarinių veiksmų atlikimasPaskutinis atnaujinimas: 2023-03-14 10:27:54

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika