Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Statybos projektų viešinimas
 • Darbo skelbimai

   Elektrėnų savivaldybės administracija skelbia atranką

  Kietaviškių seniūnijos specialisto pareigoms eiti

  Kietaviškių seniūnijos specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 6,0-6,6 (konkretus dydis priklauso nuo turimos profesinio darbo patirties).

                               ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

  1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

  2. rengia seniūnijos finansinę atskaitomybę ir, seniūnui pasirašius, teikia savivaldybės administracijai;

  3. rengia seniūnijos programų sąmatas;

  4. teikia savivaldybės administracijai seniūnijos programų vykdymo ataskaitas;

  5. rengia seniūnijos biudžeto projekto, veiklos plano, jo vykdymo ir metinės veiklos ataskaitos finansinę dalį;

  6. tvarko vietinių rinkliavų apskaitą ir rengia leidimus prekybai viešosiose vietose;

  7. vadovaudamasis Kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisyklėmis, vykdo pinigų apskaitos ir apsaugos operacijas, pildo kasos dokumentus, kasos knygą;

  8. pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  9. prireikus perskaičiuoja būsto nuomos mokesčius;

  10. rengia seniūnijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus ir organizuoja viešuosius pirkimus;

  11. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka rengia sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

  12. vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

                     SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

  1 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, su buhalterio kvalifikacija

  arba turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir vienų metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir viešuosius pirkimus, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti taikyti praktikoje;

  3. gebėti atlikti teisės aktų analizę ir rengti analitinę medžiagą;

  4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;

  6. išmanyti ir gebėti taikyti tarnybinės etikos reikalavimus.


  Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, privalo pateikti asmeniškai arba registruoti laišku šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui;

  2. asmens tapatybę, išsilavinimą, buhalterinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas, jeigu siunčia registruotu laišku;

  3. gyvenimo aprašymą.

  Dokumentai renkami 7 darbo dienas, terminą pradedant skaičiuoti  nuo atrankos paskelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2021 m. balandžio 16 d. įskaitytinai, adresu: Elektrėnų savivaldybės administracija, Rungos g. 5, Elektrėnai (I aukštas 118 kab.).

  Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

  Išsamesnė informacija tel. (8 528 ) 58 009, mob. 8 650 29 575, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba edita.mikucioniene@elektrenai lt.


  Elektrėnų savivaldybė skelbia konkursus šioms švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:

  Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pareigybei: 

  Buveinės adresas: Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

  Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įstaigos vadovas).

  Pareiginės algos koeficientas – 6,5-13,7.

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

  2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą,
  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą,

  2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

  2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

  2.5. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuri atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų;

  3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

  4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

  7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

  8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

  Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas dalyvauti konkurse.           

  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.

  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi matytis pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija;

  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi). 

  9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas

                                                                                                                                                                                                                                            

  Konkurso paskelbimo data – 2021-04-09.

   Konkurso data – 2021-08-12.

   Dokumentai renkami iki 2021-08-03.

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai dokumentus gali pateikti :

  • Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui (118 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai);
  • elektroniniu paštu: ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba edita.mikucioniene@elektrenai.lt;
  • registruotu laišku Elektrėnų savivaldybės administracijai, Rungos g. 5, Elektrėnai. 

  Kontaktinė informacija: Rūta Bernotienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt, arba Edita Mikučionienė, vyriausioji specialistė, el. p. edita.mikucioniene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 009.


  Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktoriaus:

  Buveinės adresas: Semeliškių g. 38, LT-21378 Vievis;

  Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įstaigos vadovas);

  Pareiginės algos koeficientas – 11,85

  Kvalifikaciniai reikalavimai: 

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

  2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą,
  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą,

  2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

  2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

  3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

  4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

  7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

  8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

  Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas dalyvauti konkurse.           

  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.

  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi matytis pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija;

  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).

  9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

    Konkurso paskelbimo data – 2021-04-02.

    Konkurso data – 2021-08-05.

    Dokumentai renkami iki 2021-07-27.

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai dokumentus gali pateikti :

  • Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui (118 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai);
  • elektroniniu paštu: ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba edita.mikucioniene@elektrenai.lt;
  • registruotu laišku Elektrėnų savivaldybės administracijai, Rungos g. 5, Elektrėnai. 

  Kontaktinė informacija: Rūta Bernotienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt, arba Edita Mikučionienė, vyriausioji specialistė, el. p. edita.mikucioniene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 009.  Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktoriaus:

  Buveinės adresas: Šviesos g. 4A, LT-21375 Vievis.

  Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įstaigos vadovas).

  Pareiginės algos koeficientas – 11,85.

  Kvalifikaciniai reikalavimai: 

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

  2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

  2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

  2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

  3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

  4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

  7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

  8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

  Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas dalyvauti konkurse.           

  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.

  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi matytis pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija;

  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).

  9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

        Konkurso paskelbimo data – 2021-03-26.

        Konkurso data – 2021-07-29.

        Dokumentai renkami iki 2021-07-20.

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai dokumentus gali pateikti :

  • Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui (118 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai);
  • elektroniniu paštu: ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba edita.mikucioniene@elektrenai.lt;
  • registruotu laišku Elektrėnų savivaldybės administracijai, Rungos g. 5, Elektrėnai. 

  Kontaktinė informacija: Rūta Bernotienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt, arba Edita Mikučionienė, vyriausioji specialistė, el. p. edita.mikucioniene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 009.    Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybė:

  Buveinės adresas: Slėnio g. 26, LT-21385 Pylimų k.

  Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įstaigos vadovas).

  Pareiginės algos koeficientas – 11,37.

  Kvalifikaciniai reikalavimai: 

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

  2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą,
  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą,

  2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

  2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

  2.5. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje; 

  3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

  4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

  7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

  8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

  Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas dalyvauti konkurse.   

  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.

  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi matytis pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija;

  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

  8.Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).

  9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

   Konkurso paskelbimo data – 2021-03-19.

   Konkurso data – 2021-07-22.

   Dokumentai renkami iki 2021-07-13.

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai dokumentus gali pateikti :

  • Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui (118 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai);
  • elektroniniu paštu: ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba edita.mikucioniene@elektrenai.lt;
  • registruotu laišku Elektrėnų savivaldybės administracijai, Rungos g. 5, Elektrėnai. 

  Kontaktinė informacija: Rūta Bernotienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt, arba Edita Mikučionienė, vyriausioji specialistė, el. p. edita.mikucioniene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 009. 

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-09 08:56:50