Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Kontaktai
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Mero pavaduotojas
 • Darbotvarkė
 •   Savivaldybė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Turto valdymas
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lėšos veiklai viešinti
 • Verslui
 • Ekonominė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Verslo pradžia
 • Verslo steigimo procedūros
 • Verslo vystymas
 • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
 • Parama verslui
 • Smulkusis verslas
 • Svečiams
 • Elektrėnų turizmo informacijos centras
 • Pažink Elektrėnų savivaldybės krašto paveldą
 • Naudingos nuorodos
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Gyventojų priėmimas
 • Užduoti merui klausimą
 • Mero sudarytos darbo grupės
 • Veiklos ataskaitos
 • Administracija
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuorodos
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
 • Tarybos nariai
 • Tarybos kolegija
 • Frakcijos, koalicijos
 • Komitetai
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos ir tarybos
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2019-2023 metų veiklos programa
 • Tarybos darbo planas, darbotvarkės ir protokolai
 • Posėdžiai
 • Tarybos posėdžių transliacija
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Veiklos ataskaitos
 • Tarybos ir mero sekretoriatas
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Galerija
 • Priėmimas į darželius
 • Tarybos ir mero sekretoriatas

  Vaida Davidavičienė, Sekretoriato vedėja
  Telefonas: (8 528) 58 004, mob. tel. +370 678 43281
  El. paštas: [email protected]   
  Kabinetas: 107

  Vaidas Andriejauskas, mero patarėjas
  Telefonas: (8 528) 58 094, mob.tel. +370 672 13 178
  El. paštas: [email protected]
  Kabinetas: 122

  Aleksandras Klumbys, mero patarėjas
  Telefonas: (8 528) 58 094, mob.tel. +370 698 44 100
  El. paštas: [email protected]
  Kabinetas: 122

  Rasa Bartkevičienė, vyriausioji specialistė

  Telefonas: (8 528) 58 039, mob.tel. +370 650 32 234
  El. paštas: [email protected] 
  Kabinetas: 108

  Nendra Paškevičienė, specialistė

  Telefonas: (8 528) 58 084
  El. paštas: [email protected]
  Kabinetas: 108

  Rasa Belkevičienė, specialistė

  Telefonas: (8 528) 58 084
  El. paštas: [email protected]
  Kabinetas: 108


  PATVIRTINTA

  Elektrėnų savivaldybės mero

  2015 m. spalio 1 d.

  potvarkiu Nr. 01V-169

  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai apibrėžia Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) uždavinius ir funkcijas, sandarą ir valdymą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą, likvidavimą ir pertvarkymą, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.

  2. Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Dokumentų ir archyvų įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, darbo ir valstybės tarnybos santykius. 

  3. Sekretoriatą steigia Elektrėnų savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Sekretoriatas tiesiogiai pavaldus ir už savo veiklą atskaitingas Elektrėnų savivaldybės merui (toliau – meras).

  4. Sekretoriatas nėra juridinis asmuo.

  5. Meras tvirtina Sekretoriato pareigybių sąrašą, asmeninio (politinio) pasitikėjimo, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, nustatyta tvarka priima ir atleidžia Sekretoriato tarnautojus ir įgyvendina visas kitas funkcijas, susijusias su Sekretoriato tarnautojų darbo  santykiais,  Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo  kodekso  ir  kitų  teisės aktų nustatyta tvarka.

  6. Sekretoriatas sudaromas iš asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

  7. Sekretoriato finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą atlieka Elektrėnų savivaldybės administracija.

  8. Sekretoriatas turi dokumentų blankus ir antspaudą su pavadinimu – Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.  Sekretoriato adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai.

  II SKYRIUS

  SEKRETORIATO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  9. Sekretoriatas:

  9.1. vykdo mero, mero pavaduotojo, Tarybos, Tarybos komitetų ir Tarybos sprendimais sudarytų komisijų pirmininkų pavedimus;

  9.2. atsako už mero, mero pavaduotojo, Tarybos, Tarybos kolegijos, komitetų, komisijų posėdžių bei pasitarimų organizavimą, dokumentų techninį parengimą ir pateikimą laiku Tarybos nariams, savivaldybės administracijai, posėdžių ir pasitarimų dalyviams ir kitiems asmenims;

  9.3. registruoja ir skelbia Tarybos sprendimų projektus, įstatymų, Tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbia kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje, registruoja ir viešina dokumentų bei teisės aktų projektus;

  9.4. rengia mero, mero pavaduotojo, Tarybos, Tarybos kolegijos, komitetų, Tarybos sprendimais sudarytų komisijų pasitarimų, posėdžių protokolus ir teikia juos vadovams pasirašyti, pateikia pasirašytų dokumentų kopijas, išrašus komitetams, komisijoms, Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

  9.5. skelbia informaciją apie priimtus Tarybos sprendimus ir Tarybos narių balsavimo rezultatus Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje, registruoja juos kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose, registruoja ir viešina dokumentus bei teisės aktus;

  9.6. informuoja visuomenę apie Tarybos priimtus sprendimus ir mero priimtus potvarkius;

  9.7. apskaičiuoja Tarybos narių darbo laiką, sugaištą Tarybos, jos komitetų ir  Tarybos kolegijos, komisijų, darbo grupių posėdžiuose ir vykdant Tarybos bei jos komitetų pavedimus; pildo Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  9.8. sudaro ir derina mero, mero pavaduotojo, Tarybos komitetų pirmininkų, Tarybos kolegijos narių darbotvarkių projektus;

  9.9. teikia Tarybos, Tarybos kolegijos, komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių posėdžių, mero rengiamų pasitarimų nariams posėdžių medžiagą, registruoja dalyvaujančius tarybos narius ir svečius;

  9.10. teikia Tarybos nariams informaciją apie Tarybos sprendimų projektų rengimo procedūrą;

  9.11. teikia tarnybinę pagalbą Elektrėnų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl Tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros organizavimo;

  9.12. priima ir registruoja Tarybos narių, frakcijų paklausimus ir pareiškimus ir perduoda juos adresatams;

  9.13. teikia informaciją Tarybos komitetams apie Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymą, Tarybos kolegijos, Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių nutarimų įgyvendinimą; 

  9.14. tvirtina ir teikia Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms priimtų Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos, Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus ir išrašus;

  9.15. skelbia informaciją apie šaukiamus Tarybos posėdžius viešojo informavimo priemonėse ir savivaldybės interneto svetainėje;

  9.16.  skelbia informaciją apie Tarybos balsavimo rezultatus, Tarybos narių posėdžių lankomumą savivaldybės interneto svetainėje;

  9.17. tvarko Tarybos narių, mero, mero pavaduotojo, sekretoriato darbo laiko apskaitą ir laiku pateikia ją Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

  9.18. priima ir patikrina Tarybos narių ataskaitas dėl išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla;

  9.19. tvarko Sekretoriato veiklos dokumentus, užtikrina Sekretoriato dokumentų apskaitą, saugojimą, naudojimą, perdavimą į archyvą ir teikia informaciją, susijusią su Sekretoriate saugomais dokumentais;

  9.20. mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;

  9.21. teikia merui pasiūlymus Tarybos darbo gerinimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo, viešojo administravimo, vietos savivaldos ir kitais Elektrėnų savivaldybės  valdymo klausimais;

  9.22. mero pavedimu pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Elektrėnų savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose bei užsienyje;

  9.23.  mero pavedimu dirba komisijose, darbo grupėse;

  9.24. atlieka kitus Tarybos, mero pavedimus, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  III SKYRIUS

  SANDARA IR VALDYMAS             

  10. Sekretoriato veiklą koordinuoja ir valdymo funkcijas vykdo Tarybos sekretoriato vedėjas.

  11. Sekretoriato politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka į pareigas (darbą) priima ir iš jų (jo) atleidžia meras.

  12. Sekretoriato vedėjas:

  12.1. yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas merui;

  12.2. atsako už šiuose nuostatuose nustatytų Sekretoriato uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. atsako už Sekretoriato vidaus darbo tvarką, užtikrina, kad laiku ir kokybiškai būtų atliekami darbai (užduotys), laikomasi tarnybinės etikos reikalavimų;

  12.4. paveda karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams spręsti klausimus ir atlikti darbus, priskirtus Tarybos sekretoriato kompetencijai;

  12.5. teikia siūlymus merui dėl Tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo, jų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

  12.6. vertina karjeros valstybės tarnautojų veiklą ir teikia siūlymus dėl kvalifikacinių klasių suteikimo;

  12.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.                 

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  13. Sekretoriatas darbą organizuoja vadovaudamasis Tarybos veiklos reglamentu, šiais nuostatais.

  14. Prireikus rengiami Sekretoriato darbuotojų pasitarimai vedėjo nurodytu laiku.

  15. Sekretoriato vedėją atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, pavaduoja karjeros valstybės tarnautojas, į kurio pareigybės aprašymą yra įrašyta Sekretoriato vedėjo pavadavimo funkcija, arba kitas mero paskirtas Sekretoriato karjeros valstybės tarnautojas.

  V SKYRIUS

  SEKRETORIATO TEISĖS

  16. Sekretoriatas, pagal savo kompetenciją vykdydamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  16.1. gauti iš savivaldybės administracijos padalinių bei jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavedimams vykdyti;

  16.2. teikti siūlymus merui, mero pavaduotojui, Tarybai, Tarybos kolegijai, komitetams pagal savo kompetenciją;

  16.3. būti aprūpintas organizacine technika, saugaus darbo reikalavimus atitinkančiomis darbo vietomis;

  16.4. savivaldybės lėšomis kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją kursuose, seminaruose, valstybės tarnautojų tobulinimosi projektuose pagal pareigybėms priskirtas funkcijas;

  16.5. kitas teisės aktuose numatytas teises.

  VI SKYRIUS

  SEKRETORIATO LIKVIDAVIMAS BEI REIKALŲ IR TURTO PERDAVIMAS

  17. Sekretoriatas likviduojamas Tarybos sprendimu.

  18. Likviduojant Sekretoriatą, jo turtas ir reikalai perduodami Elektrėnų savivaldybės administracijai. Perdavimo–priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui.  Buvęs Sekretoriato vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

   VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  19. Su Sekretoriato nuostatais darbuotojai supažindinami pasirašytinai priimant į darbą ir privalo jų laikytis.

  20. Šie nuostatai gali būti pakeisti, papildyti  mero potvarkiu.

  ______________

  Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-04 09:18:44