Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius skelbia UAB Elektrėnų autobusų parko direktoriaus konkursą (skelbimo Nr. 79943)

2022-05-26

UAB Elektrėnų autobusų parkas, Obenių g. 40, Elektrėnai, įm. k. 305802733.

Bendrovės vadovas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, renkamas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai.

Pareiginės algos koeficientas – 12,0 BMA dydžiais.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą teikia šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);

4. gyvenimo aprašymą;

5. savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įmonei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą  ir vadovo vaidmenį ir kt.);

6. viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

               Bendrovės direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą;

3. žinoti Bendrovės struktūrą ir funkcijas;

4. išmanyti Bendrovės pagrindinės veiklos organizavimą ir valdymą, darbo santykius, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai;

5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

6. turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo pagrindus;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. būti nepriekaištingos reputacijos.

           Bendrovės direktoriaus funkcijos:

1. inicijuoja veiklos strategijos rengimą, įgyvendina ją, organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę-finansinę veiklą, užtikrina šios veiklos pelningumą, tinkamą turto naudojimą, jo išsaugojimą;

2. leidžia įsakymus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą, darbo santykius, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

3. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, pasirašo darbo sutartis, skatina juos, atlieka visas kitas personalo valdymo funkcijas;

4. kartu su finansininku rengia lėšų sąmatą, kontroliuoja jos vykdymą;

5. organizuoja turto bei kitų vertybių apskaitą, rūpinasi materialinės-techninės bazės stiprinimu;

6. atstovauja Bendrovei valstybės ir savivaldybės institucijose, teismuose ir kitose įstaigose, pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose;

7. sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

8. tvirtina Bendrovės asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą;

9. teisės aktų nustatyta tvarka instruktuoja ir kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų, atsako už jų vykdymą;

10. kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę, laikinai nušalina nuo darbo darbuotojus, kurie darbo metu yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

11. pakitus darbo procesui, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;

12. sudaro ir pateikia Elektrėnų savivaldybės tarybai Bendrovės metinės finansinės ataskaitos rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą (metinį pranešimą);

13. teikia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatytus duomenis bei informaciją visuotiniam akcininkų susirinkimui, valstybės institucijoms;

14. tvirtina Bendrovės taikomus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus;

15. sudaro sutartį su auditoriumi dėl metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo, nepažeisdamas apibrėžtų audito atlikimo ir atsiskaitymo sąlygų; užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;

16. teikia Bendrovės duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

17. veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais ir Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais;

18. atsižvelgdamas į tai, kad Bendrovėje nesudaroma valdyba, atlieka valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų Bendrovės direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

               Dokumentai renkami 14 k. d. po skelbimo, iki 2022-06-09 įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas (pokalbis) žodžiu.

Konkurso data - 2022 m. birželio 17 d. 10.00 val.

Išsamią informaciją galima gauti telefonu (8 528) 58 009, el.p. [email protected]

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika