2024-04-24 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2024-04-11

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

2024 m. balandžio 10 d. Nr. 01V–92

Elektrėnai 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. VI.TS-35 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7 punktu:

1.  Š a u k i u 2024-04-24 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. S u d a r a u  Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikiu šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas. 

10.10–10.20 Pranešimas apie situaciją Elektrėnų savivaldybės darbo rinkoje.

Pristato  Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Trakų skyriaus vedėja Danutė Šadžiuvienė.

10.20–10.30 Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Elektrėnų savivaldybės dalies 2023 m. įgyvendinimo ataskaitos pristatymas.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė. 

2.1. 10.30–10.40  Dėl Elektrėnų savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė.

2.2. 10.40–10.45 Dėl rekreacinės teritorijos žemės mokesčio tarifo sumažinimo.

2.3. 10.45–10.50 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Bliujienė. 

2.4. 10.50–10.55 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė. 

2.5. 10.55–11.00 Dėl siūlomų vertinti Elektrėnų savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, sąrašų patvirtinimo.

2.6. 11.00–11.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti 2024 metais.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. 

2.7. 11.05–11.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės senjorų tarybos sudėties patvirtinimo.

2.8. 11.10–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

2.9. 11.20–11.25  Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. VII.TS-151 „Dėl Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.10. 11.25–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. VII.TS-8 „Dėl socialinių paslaugų išlaidų finansavimo Elektrėnų savivaldybės gyventojams maksimalių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

  Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. 

2.11. 11.30–11.35 Dėl 2021 m. gruodžio 7 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 51SŽN-16-(14.51.46.) nutraukimo.

2.12. 11.35–11.40 Dėl pritarimo nudistų maudymosi vietos įrengimui valstybiniame žemės sklype, esančiame Semeliškių g. 219 Elektrėnuose.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius. 

2.13. 11.40–11.45 Dėl pritarimo projekto „Ugdymo prieinamumo Elektrėnų savivaldybėje atskirtį patiriantiems vaikams didinimas“ įgyvendinimui.

2.14. 11.45–11.50 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

2.15. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius.

 

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 

2.16. 13.00–13.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. VII.TS-49 „Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, atliekanti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas, Jūratė Mikalauskienė. 

2.17. 13.05–13.15 Dėl Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis. 

2.18. 13.15–13.25 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė. 

2.19. 13.25–13.35 Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Birutė Misiūnienė. 

2.20. 13.35–13.45 Dėl Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė. 

2.21. 13.45–13.55 Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė. 

2.22. 13.55–14.05 Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktorė Irena Meškauskienė. 

2.23. 14.05–14.15 Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė. 

2.24. 14.15–14.25 Dėl Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Giedrė Ignatavičienė. 

2.25. 14.25–14.35 Dėl Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio direktorė Odeta Stasiulevičienė. 

2.26. 14.35–14.45 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ direktorė Angelė Budėnienė. 

2.27. 14.45–14.55 Dėl Elektrėnų sporto centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sporto centro direktorius Alfredas Antanas Vainauskas. 

Pertrauka nuo 14.55 val. iki 15.10 val.

 2.28. 15.10–15.20 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų baseino 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša. 

2.29. 15.20–15.30 Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

    Pristato viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius Vitalijus Glamba. 

2.30. 15.30–15.40 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

          Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas. 

2.31. 15.40–15.50 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.32. 15.50–16.00 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

          Pristato Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė. 

2.33. 16.00–16.10 Dėl viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro Vievio šeimos medicinos padalinio vadovė Danutė Baliūnienė.

Informacija, paklausimai.

 

Šis potvarkis  per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

  

Meras                                                              Gediminas Ratkevičius

 

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ  IR SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2024-04-16

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2024-04-17

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Savivaldybės kolegija

2024-04-18

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

14.00 val.

Kontrolės komitetas

2024-04-22

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

15.00 val.

 

Komitetų darbotvarkės:

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

2. Informacija, paklausimai.

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).

Komitetų, savivaldybės kolegijos  ir tarybos posėdžiai transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika