Informacija kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Visuomenę, verslininkus ir savivaldybės darbuotojus raginame pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums teko susidurti Elektrėnų savivaldybėje (pvz., kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, sukčiavimu ir pan.).

Pranešti gali kiekvienas asmuo (nesvarbu kokia jo pilietybė, amžius, socialinė padėtis ir kt.). Pranešti reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Gauta informacija neskelbiama viešai, neperduodama pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims, yra užtikrinamas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Elektrėnų savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyresnioji specialistė) Asta Tamošiūnienė.

Kontaktiniai duomenys:

Rungos g. 5 Elektrėnai, 116 kabinetas;

Tel. (8 528) 58 057;

El. p. [email protected]

Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus Elektrėnų savivaldybėje galima pateikti:

* raštu:

- už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui (vyresniajai specialistei) Astai Tamošiūnienei (116 kab., Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai);

 - Elektrėnų savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai (Rungos g. 5, LT 26110 Elektrėnai);

* paliekant pranešimą Elektrėnų savivaldybės administracijos darbo metu 101 kabinete (Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai) arba savivaldybės administracijoje esančioje dėžutėje „Gyventojų skundai, pastabos, pasiūlymai“;

* elektroniniu paštu [email protected];

* telefonu (8 528) 58 057;

* anonimiškai, paliekant pranešimą savivaldybės administracijoje esančioje dėžutėje „Gyventojų skundai, pastabos, pasiūlymai“.

Pranešimai priimami:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 valandos iki 17 valandos, penktadieniais – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių;

pietų pertrauka – nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių;

švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 val.

Pranešantiems informaciją asmenims garantuojamas visiškas anonimiškumas.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO). Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus galima pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai:

*raštu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;

* Karštąja linija visą parą tel. (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis);

* elektroniniu paštu [email protected];

* STT svetainėje www.stt.lt/ pateikti pranešimą (https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys). 

  

DĖMESIO 

Nuo 2019-01-01, pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnį, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę (https://www.stt.lt/documents/korupcijos_prevencija_2018/1_priedas_Atmintine.pdf), kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 230 straipsnio 3 dalį, valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu laikomas asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis. Taigi visi savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai yra laikomi valstybės tarnautojui prilyginamais asmenimis.

Valstybės tarnautojai užpildytą Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 patvirtintą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą gali pateikti el. paštu [email protected]; (https://stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/#turinys).

Kiti asmenys pranešimą apie korupciją gali pateikti https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/kitiems-asmenims/. 

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Elektrėnų savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad atsakomybė už žinomai melagingos informacijos pateikimą arba valstybės ar tarnybos paslapties ar profesinės paslapties atskleidimą yra numatyta Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 str. 3 ir 7 d.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-03 10:34:25

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika