Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Statybos projektų viešinimas
 • Pranešėjų apsauga

  PRANEŠĖJŲ APSAUGA

  Aktualūs teisės aktai:

  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

  Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

  2) pavojaus aplinkai;

  3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

  4) neteisėtos veiklos finansavimo;

  5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

  6) neteisėtu būdu įgyto turto;

  7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

  8) kitų pažeidimų.

  Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

  2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

  3) viešai.

  Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti: 

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

  Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

  Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu administruoti savivaldybės administracijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą paskirta Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyresnioji specialistė Asta Tamošiūnienė (tel. +370 528 58 057, mob. +370 650 19 219; el. p. pranesk@elektrenai.lt.)

  ________________________________________________________________________________

  Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Elektrėnų savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (291.6 kb) 
  (patvirtintas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 03V-334)

  Informacijos apie pažeidimus Elektrėnų savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie Elektrėnų savivaldybės administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

  Elektrėnų savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Elektrėnų savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą, atitinkantį bent vieną iš Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų, gali pateikti vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyrių (116 kab., Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai);

  2. atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu: Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

  3. atsiųsdamas pranešimą Savivaldybės administracijos elektroniniu paštu  pranesk@elektrenai.lt..

  Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 (panešimo forma).

  Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

  Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

  Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

  Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

  Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  Pranešimo nagrinėjimo schema

  ___________________________________________________________________________

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-01 08:24:03