Valstybės garantuojama teisinė pagalba

 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS PASLAUGA  ELEKTRONINIU BŪDU

 

        

Kiekvienas iš mūsų galime susidurti su įvairiomis teisinėmis problemomis. Jus neteisėtai atleido iš darbo ar laiku nesumokėjo darbo užmokesčio? Pavėlavote kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo? Norite išspręsti klausimą dėl vaikų išlaikymo? Tačiau ką daryti, jei neturite teisinių žinių, nežinote kaip išspręsti kilusias teisines problemas, o kreiptis į privatų advokatą nėra finansinės galimybės. Tokiu atveju, galima pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba.Anksčiau valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų teikimas buvo administruojamas gyventojui atvykus į savivaldybę ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą bei jos skyrius, arba teikiant dokumentus elektroniniu paštu. Galima pasidžiaugti, kad šiuo metu nebūtina  tiesiogiai kreiptis dėl šių paslaugų suteikimo ir gyventojai gali savarankiškai pateikti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo per teisinių paslaugų informacinę sistemą – TEISIS. 

„Plėtojame lankstesnius ir patogesnius paslaugų teikimo būdus, kad gyventojai galėtų tvarkyti teisinius klausimus neišeidami iš namų. Ši sistema padės toliau tobulinti įstaigos darbą, tausoti žmonių laiką, o kilusi Pandemija tik patvirtino elektroninių paslaugų poreikį. Be abejo, tobulintinų sričių visuomet atsiranda, ypač dabartinėje visuomenėje, kur vis greičiau šiuolaikinės technologijos, naujovės leidžia modernizuoti daugelį paslaugų, didinti jų prieinamumą gyventojams patogesniais būdais, tačiau, tai nėra statiškas procesas, jis nuolat kinta ir skatina mus žvelgti į ateitį.“ – pažymėjo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė Živilė Poželienė. 

Prašymus, kitus dokumentus galima pateikti ir įprastais būdais, tačiau, nesant galimybės teikti dokumentų elektronine forma, asmenys gali kreiptis ir į savivaldybėse pirminę teisinę pagalbą teikiančius specialistus, kurie per TEISIS sistemą padės užpildyti ir pateikti asmenų, pageidaujančių gauti nemokamas advokato paslaugas, vardu prašymus ir kitus dokumentus.
Šios paslaugos užsakymas elektroniniu būdu yra paprastesnis, greitesnis, nurodoma, kokius dokumentus būtina pateikti ir gyventojai gali stebėti paslaugos teikimo būseną bei matyti, kada ši paslauga bus suteikta. Prašymo ir kitų dokumentų formų tam tikri laukai užpildomi automatiniu būdu, todėl mažesnė paslaugos užsakymo pildymo klaidų tikimybė. TEISIS sistema gyventojams suteikia galimybę ne tik teikti užsakymus dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo elektroniniu būdu, gauti aktualią teisinę informaciją, pateikti nuomonę apie suteiktas paslaugas, bet ir interaktyviu būdu konsultuotis teisiniais klausimais su savivaldybėse teikiančiais nemokamą pirminę teisinę pagalbą specialistais. 

Ne visais atvejais asmenims suteikiama antrinė teisinė pagalba. Tarnyba turi teisę ir pareigą patikrinti ar pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas, ar atstovavimas byloje yra perspektyvus, ar nėra kitų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų. Tokia Tarnybos pareiga numatyta tam, kad būtų išvengiama piktnaudžiavimo valstybės garantuojama teisine pagalba bei užtikrinamas teisinės pagalbos teikimas tik asmenims, kurių teisės yra pažeistos ir kuriems teisinė pagalba iš tikrųjų yra būtina, ir tausojamos valstybės lėšos. Taip pat, ar būtina kilusius teisinius ginčus spręsti tik teisme, kai galima pasitelkti mediaciją – taikų ginčo sprendimo būdą, todėl gyventojams siūlomos vis didesnės galimybės spręsti problemas. 

Šiuo metu nemokamą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių metinės pajamos sudaro iki 5 538,96 Eur per metus, o gaunantys iki 8 308,44 Eur per metus turi patys apmokėti pusę teisinės pagalbos išlaidų. Jei pareiškėjas turi išlaikytinių, šie pajamų lygiai yra didesni: pavyzdžiui, turintiems vieną išlaikytinį 100 procentų teisinės pagalbos išlaidų apmokama, jei jų metinės pajamos neviršija 7 616,07 Eur, o 50 procentų išlaidų apmokama, jei pajamos neviršija 11 357,22 Eur. Turto vertės normatyvas taikomas pagal asmens gyvenamąją vietą ir turimą turtą. 

Tam tikros grupės asmenų turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas. Tai nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys,  išlaikomi stacionariose globos įstaigose, asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialių poreikių lygis bei šių asmenų globėjai (rūpintojai), asmenys, turintys pranešėjo statusą ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais. 

TEISIS sistema leidžia greičiau įvertinti asmenų galimybes gauti paslaugą, kadangi daugeliu atvejų nereikia pateikti dokumentų apie gaunamas pajamas, turimą turtą, statusą, todėl kviečiame gyventojus pasinaudoti šia sistema ir kreiptis dėl elektroninių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų  TEISIS interneto svetainėje: www.teisis.lt

Norėdami naudotis elektroninėmis paslaugomis, gyventojai turi patvirtinti savo asmens tapatybę, prisijungę per elektroninius valdžios vartus. Informaciją apie prisijungimą rasite čia.

  

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos inf.

 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, kuris valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šiuo įstatymu tobulinant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sistemą, nustatoma pirminė ir antrinė teisinė pagalba.


Pirminė teisinė pagalba

    Pirminė teisinė pagalba apibrėžiama kaip įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, <span >išskyrus procesinius (dokumentus skirtus teismui) dokumentus,rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sureguliavimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo sureguliavimo ir taikos sutarties parengimą. Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų pirminės teisinės pagalbos išlaidų. Tai reiškia, kad gyventojams pirminė teisinė pagalba teikiama nemokamai.     Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.      Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.    Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.       Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.   Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:   - pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;   - pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;   - pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

    Elektrėnų savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ilgametę teisinio darbo patirtį turintys Elektrėnų savivaldybės administracijos teisininkai:

 

-  Živilė Dastikienė (113 kab., tel. 58 088, el.p.  [email protected] )

-  Vytautas Kasperavičius (117 kab., tel. 58 051, el.p. [email protected] )

-  Greta Danilovaitė (114 kab. tel. 58 077, el. p. [email protected])

-   Indrė Pranckevičiūtė (117 kab. tel. 58 077, el.p [email protected]

    Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą ne darbo metu, turi dėl konsultacijų teikimo laiko susitarti su konsultacijų teikėjais nurodytais telefonais.

Asmenys, pageidaujantys gauti pirminę teisinę pagalbą, teikiamą ne savivaldybės administracijos tarnautojų, gali kreiptis į  VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės kliniką“, adresu Vilniaus g. 25 , Vilnius,

tel.  867025165, el. paštas [email protected]

internetinis puslapis https://teisesklinika.lt/


  Antrinė teisinė pagalba

    Antrinė teisinė pagalba - tai teisinio pobūdžio dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylų procese (teismuose), įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme atveju, jeigu toks nagrinėjimas yra nustatytas įstatyme ar teismo sprendime.     Antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuoja, priima sprendimus ją teikti, sudaro sutartis su advokatais dėl tokios pagalbos teikimo bei kontroliuoja kaip ji teikiama, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Asmenys, norintys gauti antrinę teisinę pagalbą, turės teisę tiesiogiai kreiptis į šią tarnybą (tel. (8~52)647480, adr.: Odminių g. 3, Vilnius), pateikti jai prašymą bei dokumentus, įrodančius jų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą arba kreiptis į pirminės teisinės pagalbos teikėjus dėl prašymo tarnybai parengimo.    Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti fiziniai asmenys, kurių turtas ir pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal minėtą įstatymą ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Turto ir pajamų lygio nustatymas 

  Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas, turi nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir kiti asmenys Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Nutarimas dėl asmenų (šeimos) turto ir asmens pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo (18.6 kb)


Pajamų lygiai
(15.4 kb)

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-05 10:00:25

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika